loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Ban Giám đốc

                             GIÁM ĐỐC                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC

              Phạm Bá Hiền GĐ                                       Le Thanh Hai - PGD                                              Do Manh Hung - PGD                                                     

                   Ts. Bs. Phạm Bá Hiền                                           BsCKI. Lê Thanh Hải                                                    BsCKII. Đỗ Mạnh Hùng