loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Ban Giám đốc

                             Giám đốc                                                       Phó Giám đốc                                                                        Phó Giám đốc

              Nguyen Quoc Hung - GD                                      Do Manh Hung - PGD                                                    Le Thanh Hai - PGD 

             Bs CKII: Nguyễn Quốc Hùng                                  Bs CKII: Đỗ Mạnh Hùng                                                           Bs CKI: Lê Thanh Hải